Čaklums

Latvieši ir čakla tauta, ne par velti cilvēku apziņā iesakņojies sakāmvārds - „acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Rokas darba nebijās, zinājās padarīt”. Par mūsu lielajām darba spējām un mīlestību pret dabu varam nojaust gan latviešu folklorā, gan arī, apciemojot tuvākas un tālākas vietas Latvijā, kur, saules apmirdzēti, mūsu skatam paveras sakopti pagalmi, viensētas, parki un dārzi.

Parādi savu čaklumu! #DzSv #čaklums

Gatavojoties Svētkiem, bērnu un jauniešu kolektīvi ne tikai dzied, dejo, zīmē, veido, spēlē, bet arī rūpējas par vidi sev apkārt. Atrodot laiku starp stundām un mēģinājumiem, viņi pulcējas savā pilsētā vai pagastā, sakopo spēkus un izdomu, lai vietā, kur viņi dzīvo, būtu par vienu sakoptu ainavu vairāk.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekts "Burto dabā, vidē, visumā" aicina ik vienu bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu piedalīties akcijā un sūtīt foto un aprakstus par paveikto līdz pat Svētku sākumam projekta „Burto, dabā, vidē visumā” projekta vadītājai Inesei Liepiņai vai publicē sociālajos kontos, lietojot mirkļabirkas #DzSv un #čaklums.

Ja publicējat savu čaklo darbu savos sociālo mediju kontos, noteikti pievienojiet mirkļabirkas un droši varat aicināt (mention) labajiem darbiem pievienoties arī citus kolektīvus!

 Satiec projekta „Burto dabā, vidē, visumā” vides radošo darbnīcu čaklos dalībniekus Svētku laikā IELU KONCERTOS un VĒRMANES DĀRZĀ.

 

Zemgales vidusskolas tautas deju pulciņš „Zemgalīte”

1.-4.klašu skolēni sakārtoja sporta laukumu pie skolas.

Tā kā dejotājiem ir vajadzīgs arī fiziskais rūdījums, tika nolemts, ka beidzot jāsakārto skolas sporta laukums pagalmā. Kas jādara, tas jādara - un viss notiek!

 

Līvānu 1. vidusskola

Skolas dārzs ik gadu tiek papildināts ar vides objektiem. Bet, lai tos uzturētu pienācīgā kārtībā ir nepieciešami cilvēki, kuri varētu rūpēties un informēt par šiem vides objektiem. Tāpēc brīvprātīgie vides pētnieki izlēma noorganizēt vides akciju „Skolas dārzs 2015”. Lai skolas dārzs arī turpmāk būtu pielietojams mācību stundās, pasākumos un ārpusstundu nodarbībās, tam jābūt sakoptam, brīvi pieejamam un patstāvīgi izmantojamam. Viens no akcijas objektiem ir nesen izveidotais „Viena ceļa labirints”.


Jersikas pamatskolas 1-4 kl. deju kolektīvs "Mazie Jersikieši"

Šogad pie mūsu skolas tiek veidota sajūtu taka LMT atbalstītā projekta "Redzēt, dzirdēt, sajust" ietvaros. Tā būs vēl viena baskāju taka, kas klāta ar dažādiem materiāliem - smiltīm, oļiem utt. Tur būs vienu sektoru klāts čiekuru segums. Tādēļ mūsu dejotāji, kopā ar savām klašu audzinātājām, devās mežā lasīt priežu čiekurus. Visiem čakli strādājot, drīz vien visi maisi bija pilni!

 

Kā LMT Svētku reportieres Montas Otto kolektīvs "Kursa" čakli talkoja Lielās talkas dienā:

Kopā mēs varam vairāk!#DzSvIzaicinām arī jūs izdarīt labu darbu un dalīties ar Latviju! #LMTreportieris #čaklums

Posted by Monta Otto on Saturday, April 25, 2015

 

Slampes mazpulku komanda "Saulespuķe"

Piedalījāmies topošā Slampes atpūtas parka sakopšanā.Fotogrāfijā ir redzamas savāktās zaru kaudzes pēc krūmu izzāģēšanas.

 

Daba apkārt Skrudalienas pamatskolai

Mēs gribam dzīvot skaistā vietā, tāpēc katru gadu pie savas skolas uzturam apkārtni kārtībā. Pirms diviem gadiem pie skolas iekārtotais dīķītis ir jāuztur tīrs. Skrudalienas pamatskolas vokālā ansambļa un sākumskolas tautas deju kolektīva dalībnieki pavasaros tīra dīķi, sēj puķes, zālīti, stāda augus. Sakoptā vieta pavasarī, vasarā, rudenī priecē mūs un ciemata iedzīvotājus, jo šeit nāk un atpūšas jaunieši, jaunās māmiņas, sirmās vecmāmiņas un vectētiņi. Vairojot skaistumu, priecīgāki, laipnāki kļūstam mēs paši!

Subates pamatskolas 5.-9.klašu deju kolektīvs

Mēs, 5.-9.klašu deju kolektīvs, nolēmām atjaunot veco, labo skolu tradīciju, sakopt un atjaunot K.Ulmaņa birzīti Prodes pagastā. Atjaunojām taciņu, kura ved līdz piemiņas akmenim, kurš tika uzstādīts Subates un Prodes pagasta represētajiem, sakopām apkārt šim akmenim un iestādījām bērziņus. Kaut laika apstākļi nebija labvēlīgi, mēs ar lielu prieku un sparu paveicām šo darbu. Kā mums veicās, par to liecina uzņemtie foto mirkļi.

 

Rīgas Dabaszinību skolas Puķkopības pulciņš

Puķkopības pulciņa audzēkņi turpina pētīt skolas apkārtni. Mēs izvelējāmies pētīt Vasaras ielā 4 dižozolu.

 

 

 

 

 

Puķkopības pulciņš pēcāk sarīkoja arī sakopšanas talku ap dižozolu Vasaras ielā 4, Rīgā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagdas vidusskolas deju kolektīvs "Atspolīte" (vadītāja Rita Vaišļa)

Dejotāji kopā ar Dagdas mazpulku un vides pulciņu sakopa avota vietu, kas tika izveidota pirms vairākiem gadiem. Šobrīd garāmgājējiem ir pieejams tīrs ūdens un skaista atpūtas vieta. Pašiem tapusi apņēmība to uzturēt kārtībā arī turpmāk.

Nīcgales pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs (stāsta tā vadītāja Biruta Mukāne)

Skaistajā, bet mazliet apmākušajā 29.aprīļa dienā, atzīmējot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu, Nīcgales pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīva dalībnieki Daugavas ielā, Nīcgalē, iestādīja bērzu aleju. Kociņus stādījām, jo vēlamies padarīt gan Latviju, gan Nīcgali zaļāku. Liels paldies par čaklo strādāšanu.

Sējas pamatskolas  1.-4. klašu dejotāji

Teiciet ļaudis mūsu darbu,

Neteiciet augumiņu.

Kas no mūsu augumiņa,

Kad darbiņu nemācējām.

Mēs, Sējas pamatskolas 1.-4.klašu dejotāji, sakopām vienu nelielu ceļa posmu uz mūsu skolu. Veco nozāģēto papeļu vietā iestādījām jaunas liepiņas, cerot, ka tās augot izveidos skaistu aleju. Kā akcentu alejai blakus iestādījām pašu skolas bērnu iesētās un izaudzētās priedītes.

Ai, kājiņas, ai, kājiņas,

Dancot grib, dancot grib!

Sirsniņ mana, dvēselīte

Priecāties ar gribēja.

Zālītes speciālās internātpamatskolas deju kolektīvs "Asniņi"

Mēs ne tikai skaisti dejojam, bet arī čakli strādājam. Lielajā talkas dienā mēs uzkopām skolas teritoriju - grābām vecās lapas, lasījām žagarus. Šogad kopā ar citiem speciālo skolu skolēniem  piedalījāmies 7. meža stādīšanas talkā Zemgales mežā - Daugmalē.

Ēveles pamatskolas folkloras kopas dalībnieki

Šajā pavasarī aktīvi esam iesaistījušies Ēveles pagasta un skolas apkārtnes vides sakopšanas darbos. Ēveles pamatskolas skolēni iestādījuši 500 eglītes 10 bērziņus skolas birzītē un 1 ābelīti Meža dienas ietvaros Kārķos. Lepojamies ar paveiktiem darbiņiem!

Varakļānu vidusskolas 5.-6. un 7.-9.klašu deju kolektīvi

Dejotāji piedalījās " Meža dienās 2015". Skolēniem bija jāveic atbildīgs pienākums- jāstāda mežs nākamajām paaudzēm. Mežā augs 800 jaunas priedītes, kuras savu briedumu sasniegs pēc 90 gadiem. Ceram ,ka priedītes augs griezdamās, jo tās taču stādīja dejotāji!

Kārsavas vidusskolas 5. – 9. klašu koris „Akustika”

Stāsta skolotāja Valentīna Tuče:
Kārsavas vidusskolas kora „Akustika” meitenes prot ne tikai skaisti dziedāt, bet arī čakli strādāt. Viņas sakopa Kārsavas vidusskolas apkārtni, ravēja un apzaļumoja puķu dobes, savāca skolas teritorijā vēja nolauztos zarus, uzkopa teritoriju apkārt piemiņas akmenim, kas uzstādīts par godu Latvijas 90. gadadienai, kā arī sakopa teritoriju pie absolventu iestādītās Aslapu kļavas.

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņu skolēni atklāj savas zemes nezināmās vietas!
26.03.2015. Kazdangā norisinājās Viduskursas un Ziemeļvidzemes bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums. Pasākuma dalībnieki iepazina Kazdangas pilsparku un dižkokus tajā. Lielo egli mēra Kuldīgas 2.viduskolas folkloras kopa "Pīne" dalībnieki, skolotāja Ineta Embrekte, Parkā kokus meklē Kuldīgas Alternatīvās skolas kopas "Skolas muzikanti" dalībnieki, skolotāja Ilona Ausēja. Skaistajos tērpos, uz Kandavas pils fona, redzami Kuldīgas 2.viduskolas Rendas filiāles folkloras kopas "Cītariņš" kolektīvs - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, vadītāja Aira Bumbiere. No Kuldīgas novada piedalījās 130 folkloristi.


Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņu skolēni atklāj savas zemes nezināmās vietas!
16.04.2015. Kuldīgas novada jaunie mākslinieki un tērpu demonstrētāji ceļā uz Reģionālo vizuālās un vizuāli plastisko mākslas konkursu - izstādi "Rakstu darbi" Liepājā, atklāja kur atrodas, un kādas leģendas vēsta par Turlavas Elkbirzi, jeb kā vietējie dēvē "Ķoniņu Elks".

 

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/